Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van O-Myocare kunnen enkel via het online registratiesysteem op de website www.omyocare.be. Inschrijvingen via e-mail of telefonisch worden niet verwerkt. Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres.

Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt. Contacteer zeker het secretariaat () zodat er kan nagegaan worden wat er misging.

Door het invullen en versturen van het online inschrijvingsformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van O-Myocare te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen O-Myocare en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging en de verkoopfactuur voor uw administratie.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulatie van een deelname na betaling van het volledige bedrag en voor de start van een opleiding, workshop of evenement, behoudt O-Myocare zich het recht om de kosten gemaakt voor online betalingen en administratie af te houden.

Indien er een voorschot werd betaald, voor de betaling van het volledige bedrag, dan behoudt O-Myocare zich het recht om de helft van het voorschot af te houden en dit tot 4 maanden voor de start van de opleiding. Bij annulatie van deelname minder dan 4 maanden voor de start van de opleiding behoudt O-Myocare zich het recht om het volledige bedrag van het voorschot af te houden.

Deze annulatie omvat zowel de annulatie door de deelnemer zelf, als de annulatie door O-Myocare wegens het niet naleven van de voorziene betalingstermijnen.

Het wisselen tussen verschillende edities van een opleiding wordt niet toegestaan.

Waarom hanteert O-Myocare annuleringskosten?

Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past O-Myocare annuleringsvoorwaarden toe. Naast administratieve kosten is O-Myocare ook een reeks belastingen, o.a. BTW, verschuldigd aan de overheid.

In geval van terugbetaling van inschrijfgelden garanderen wij een restitutietermijn van 3 weken, na melding van de annulatie.

Betalen

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn van 14 dagen. Alle opmerkingen betreffende de inschrijving moeten ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de inschrijving bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen. Indien de betaling niet volledig binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, kan zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 60 euro. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een betalingsbevestiging.

Algemene bepalingen

Indien de opleiding/workshop/event door O-Myocare geannuleerd wordt wegens onvoldoende inschrijvingen of overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door O-Myocare volledig geretourneerd.

O-Myocare verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de cursus door O-Myocare algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van O-Myocare en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O-Myocare – wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om foto-, video- of geluidsopnamen te maken.

De website www.omyocare.be bestaat uit een publiek deel en een afgeschermd deel ′My O-myo′. Het ′My O-myo′ gedeelte van de website is enkel toegankelijk voor cursisten van O-Myocare en bevat alle lesmateriaal van alle opleidingen en/of workshops die de cursist reeds gevolgd heeft. Uiteraard valt alle lesmateriaal op de website onder dezelfde auteursrechtelijke bepalingen zoals hierboven beschreven. De cursisten mogen onder geen beding hun toegangscode en/of het lesmateriaal van ′My O-myo′ delen met anderen. Het lesmateriaal mag niet gekopieerd worden of onder eender welke vorm verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van O-Myocare. Alle gegevens die op ′My O-myo′ vermeld staan, kunnen door de cursist te allen tijde gewijzigd worden.

Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van O-Myocare, vallen totaal ten laste van de cursist.

Het uitoefenen van de inhoud van cursussen aangeleerd door O-Myocare valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. O-Myocare en zijn docenten en/of partners kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. Elke cursist dient in het bezit te zijn van een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid die de eventuele schade aan derden kan vergoeden.

Bij wanbetaling heeft O-Myocare het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelnames aan eender welk item uit het aanbod van O-Myocare. O-Myocare behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. O-Myocare neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Deelnemersgegevens worden door O-Myocare gebruikt om personen op de hoogte te houden van het cursusaanbod van O-Myocare of bepaalde activiteiten die verband houden met de organisatie. Deze gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.

O-Myocare houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers, docenten en/of partners van O-Myocare.

De deelnemer is er eveneens toe gebonden alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als zorgverstrekker direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van O-Myocare. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretariaat van O-Myocare.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!
O-myocare CommV
Koningin Astridstraat 29
8210 Veldegem
BTW BE0740.695.661

+32 (0)50 78 23 70

Wij gebruiken enkele noodzakelijke functionele cookies om de site te laten werken zoals beschreven in onze cookie policy Door te klikken op ″accepteer″ stemt u hiermee in, bij weigering sluit deze site automatisch.